bip.gov.pl
RSS
A A A K

Kompetencje organów

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków.
2. Podział zysków lub pokrycie strat.
3. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
4. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
5. Umorzenie udziałów.
6. Połączenie Spółki i przekształcenie Spółki.
7. Emisja obligacji.
8. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania, zbycia zespołu składników materialnych i niematerialnych, mogących stanowić odrębne przedsiębiorstwo oraz nieruchomości.
9. Wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących
do trwałego użytku za cenę przewyższająca 1/5 część ustalonego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat
od zarejestrowania Spółki.
10. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej
przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub Nadzoru.
11. Wyrażanie zgody na przystępowanie do spółek prawa handlowego.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, a w szczególności:
1. Powoływanie, odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
2. Ustalenie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu.
3. Zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu.
4. Wnioskowanie o rozszerzenie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
5. Udzielenie na wniosek Zarządu zezwolenia na zbywanie środków trwałych,
nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki o wartości nie przekraczającej 1/20 części kapitału zakładowego.
6. Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat.
7. Badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i strat.
8. Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. 6 i 7.
9. Wybór biegłego rewidenta.


Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki i reprezentować ją oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, działając zgodnie
z przepisami prawa, postanowieniami umowy, regulaminami Spółki oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników.Opublikował: Natalia Piątek
Publikacja dnia: 24.06.2016
Podpisał: Natalia Piątek
Dokument z dnia: 24.06.2016
Dokument oglądany razy: 4 820