bip.gov.pl
RSS
A A A K

Zamówienia Publiczne

Infor­mu­jemy, że od dnia 16 września 2020 wszys­tkie postępowa­nia prze­tar­gowe prowadz­imy przy uży­ciu plat­formy prze­tar­gowej Login­Trade, na której można znaleźć infor­ma­cje na temat wszys­t­kich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

link do platformy: https://mpgk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

W przy­padku jakichkol­wiek prob­lemów tech­nicznych prosimy o kon­takt bezpośred­nio z oper­a­torem Plat­formy Zakupowej pod numerem tele­fonu +48 71 787 35 34 lub e-mailem: kontakt@logintrade.plOpublikował: Natalia Piątek
Publikacja dnia: 17.02.2021
Podpisał: Marek Gremlowski
Dokument z dnia: 25.11.2020
Dokument oglądany razy: 3 087